1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez przedsiębiorcę „Smaki Południa” F.H.U. Sebastian Zawadzki z siedzibą przy ul. Belgradzkiej 8/4, 02-793 Warszawa, NIP 9241755437 zwanego dalej „Administratorem” w ramach serwisu internetowego delikatesywloskie.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
 2. Korespondencja z Administratorem może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@delikatesywloskie.pl
 3. Osoba zarejestrowana w Serwisie i korzystająca z Serwisu zwana jest dalej „Użytkownikiem”.
 4. Administrator za pośrednictwem Serwisu oferuje sprzedaż towarów o właściwościach i w cenach określonych w Serwisie. Administrator zobowiązany jest dostarczać zamówione produkty bez wad.
 5. Zobowiązania i prawa stron w zakresie ochrony danych osobowych, a także informacje na temat plików cookies i podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu, uregulowane są Polityką Prywatności, stanowiącą integralną część niniejszego Regulaminu.
 6. Użytkownik oświadcza, że dysponuje prawami do materiałów zamieszczanych przez niego w Serwisie i dostarczanych Administratorowi. Zakazane jest wykorzystywanie w Serwisie materiałów niezgodnych z prawem, pozyskanych w sposób bezprawny lub naruszających prawa osób trzecich.
 7. Administrator ma prawo usunąć z Serwisu materiały naruszające punkt poprzedni.
 8. Do korzystania z Serwisu przez Użytkownika niezbędne jest posiadanie komputera (lub innego sprzętu elektronicznego o podobnych możliwościach) z dostępem do sieci Internet, oraz z zainstalowanym programem – przeglądarką internetową.
 9. Użytkownik ma prawo żądać wyjaśnienia Regulaminu przez Administratora.
 10. Użytkownik ma prawo reklamować u Administratora usługi niezgodne z umową i żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, korespondencyjnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1 lub osobiście w siedzibie Administratora pod adresem wskazanym w punkcie 1. Każda złożona reklamacja zostanie indywidualnie rozpatrzona przez Administratora, a w razie jej zasadności żądania Użytkownika zostaną spełnione w sposób z nim ustalony.
 11. Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od każdej umowy zawartej z Administratorem na zasadach opisanych w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy, dołączonym na końcu niniejszego Regulaminu.
 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), a w szczególności w odniesieniu do umowy:

a). w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

b). w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

13.OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM,

13.1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.,

13.2.Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.,

13.3.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.,

13.4.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce <0>TrustMate.io.</0>,

13.5.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.,

13.6.Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.,

13.7.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

14. Użytkownik ma prawo ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć dalsze korzystanie z Serwisu i zażądać usunięcia konta w Serwisie. Wypowiedzenie nie zwalnia Użytkownika z zobowiązań związanych z zamówionymi wcześniej usługami Administratora.

15. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratora w razie:

a). zmiany przedmiotu działalności Administratora lub zakresu usług świadczonych przez Administratora i ich cen,

b). zmiany danych Administratora, 

c). niezgodności Regulaminu z przepisami prawa.

16.  Zmiana Regulaminu nie może pozbawiać lub ograniczać praw Użytkownika nabytych na mocy wcześniejszego brzmienia Regulaminu.

17.  O zmianie Regulaminu Użytkownicy są informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz ogłoszenia w Serwisie z 14-dniowym wyprzedzeniem.

18.  Użytkownikowi, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, przysługuje prawo wypowiedzenia dalszego korzystania z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym.

19.  Prawem właściwym w sprawach dotyczących niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

20.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania go w Serwisie.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo w pkt 1 i 2 Regulaminu.

Mogą Państwo skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres podany w pkt 1 Regulaminu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

Regulamin konkursowy

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady przeprowadzania konkursu o nazwie „” (zwanego dalej „Konkursem”), którego celem jest wyłonienie najciekawszych odpowiedzi konkursowych interpretujących temat w sposób nowatorski i pomysłowy.
 2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatorów oraz Uczestniczek/ków Konkursu i jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestniczek/ków. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie publikowane materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
 3. Organizatorem Konkursu jest sklep Delikatesy Włoskie Krakowska 47, 05-090 Janki
 4. Organizator Konkursu jest jednocześnie fundatorem nagród w Konkursie, nagrody zostały określone w poście konkursowym na Instagramie.
 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu instagram.com. Przeznaczony jest dla jego użytkowniczek/ków, które/rzy są followersami profilu @smaki_poludnia (https://www.instagram.com/smaki_poludnia/) i wykonają zadanie konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 6. Czas trwania konkursu został podany w poście konkursowym na Instagramie. Czynności związane z ogłaszaniem wyników nastąpią maksymalnie w ciągu 14 – dni roboczych po zakończeniu Konkursu.
 7. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany ani przeprowadzany przez serwis Facebook oraz Instagram. Serwisy Facebook oraz Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za organizację i prowadzenie Konkursu. Odpowiedzialność prawną za realizację Konkursu ponosi Organizator. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia Regulaminu ponosił serwis Facebook lub Instagram w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami Regulaminu, uczestniczki/cy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu. „Facebook” i „Instagram” są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Organizatorowi, a nie serwisom Instagram lub Facebook.
 8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w tej ustawie.
 9. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestniczka/ik przed przystąpieniem do Konkursu obowiązana/y jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestniczka/ik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają ją/go do udziału w Konkursie. Zgłoszenia do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestniczkę/ka postanowień niniejszego Regulaminu.

 

UCZESTNICZKI/CY KONKURSU

10. Uczestniczką/kiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestniczka/Uczestnik”), spełniająca następujące warunki:

10.1 posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

10.2 zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu;

10.3 dokonała zgłoszenia udziału w Konkursie;

10.4 jest followersem profilu @smaki_poludnia na Instagramie;

10.5 wypełniła zadanie konkursowe.

 

 1. Uczestniczka/k nie może być w żaden sposób osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie powiązana/y z Organizatorami.
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie, za pomocą komentarza konkursowego określonego w pkt 19 poniżej. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje jego nieważność.
 3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta osobistego w serwisie Instagram. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich, ani za pośrednictwem ich kont. W takich przypadkach Organizatorom przysługuje prawo wykluczenia Uczestniczki/ka z Konkursu i odmowy przyznania jej/mu nagrody w Konkursie.
 4. Uczestnicz/kami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatorów, oraz członkowie rodzin tych osób, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, a także osoby pozostające z ww. osobami w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
 5. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram lub korzystanie z dodatkowego oprogramowania w celu manipulowania udziałem w Konkursie wynikiem Konkursu, Uczestniczka/k zostanie wykluczona/y z Konkursu.

 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyborem zwyciężczyń/zców i przyznaniem nagród czuwają moderatorzy Konkursu, w osobach dwóch przedstawicieli Organizatorów (zwani również dalej „Jury”).
 2. Uczestniczka/k biorąca/y udział w Konkursie nie jest obciążona/y żadnymi kosztami związanymi z uczestnictwem. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
 3. Każda/y Uczestniczka/ik posiadająca/y konto w serwisie społecznościowym Instagram będąca/y fanem profilu @smaki_poludnial na Instagramie, wypełniając zadanie konkursowe na profilu instagramowym bierze udział w Konkursie i ma szansę na nagrodę. Jury dokona oceny zadań konkursowych, uwzględniając w szczególności ich oryginalność i pomysłowość.
 4. Chcąc przystąpić do Konkursu, należy w okresie jego trwania osobiście i samodzielnie wykonać zadanie konkursowe, tj. odpowiedzieć w komentarzu na profilu instagramowym @smaki_poludnia na pytanie konkursowe pod postem @smaki_poludnia (dalej „Post Konkursowy”).
 5. Nagrodzone zostaną dwie najciekawsze, najbardziej pomysłowe i inspirujące odpowiedzi zamieszczone pod Postem Konkursowym. W przypadku, gdy Uczestniczki/cy nadeślą 2 identyczne lub istotnie podobne odpowiedzi konkursowe, które mogłyby zostać wybrane jako zwycięskie, Nagroda zostanie przyznana tej/temu spośród Uczestniczek/ków, która/y przesłał/a swoją odpowiedź konkursową jako pierwsza/y. Powyższe nie wyklucza prawa Uczestnczki/ka, której/mu nie przyznano nagrody, do dochodzenia autorstwa swojej odpowiedzi konkursowej przeciw drugiej/mu Uczestniczce/kowi na drodze sądowej.
 6. Uczestniczce/kowi przysługuje prawo do usunięcia swojego zgłoszenia w czasie trwania Konkursu, może tego dokonać samodzielnie poprzez opcję „usuń”, dostępną w ramach mechaniki serwisu społecznościowego Instagram. Usunięte prace konkursowe nie biorą udziału w Konkursie.
 7. Odpowiedzi konkursowe niezgodne z tematyką Konkursu, obraźliwe, wulgarne, naruszające dobre obyczaje, przepisy prawa, propagujące przemoc, alkohol, narkotyki, bądź mogące naruszyć czyjeś dobra osobiste albo prawa autorskie itp. nie będą uznawane.
 8. Organizatorzy zastrzegają, że wszelkie formy nieuczciwych praktyk stosowanych przez Uczestniczki/ków Konkursu skutkować będą ich dyskwalifikacją. Za nieuczciwe praktyki Organizatorzy uważają w szczególności nieuczciwą rywalizację i naruszanie praw autorskich innych osób.
 9. W przypadku powzięcia podejrzenia, że Uczestniczka/k narusza bądź może naruszyć prawa osób trzecich albo powstania innych wątpliwości związanych z uczestnictwem danej osoby w Konkursie, Organizatorzy mają prawo żądać udowodnienia, że zgłoszone odpowiedzi konkursowe nie naruszają praw osób trzecich, a także złożenia oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów.
 10. Jury dokona wyboru dwóch najciekawszych i najbardziej kreatywnych prac konkursowych zamieszczonych w formie komentarza pod Postem Konkursowym na profilu instagramowym @smaki_poludnia.pl, których twórczynie/cy zostaną nagrodzeni nagrodami. Najlepsze dwie prace konkursowe otrzymają nagrody opisane w pkt. 30 poniżej.
 11. Uczestniczki/cy mogą zadawać ewentualne pytania dotyczące Konkursu oraz jego przebiegu wysyłając wiadomość prywatną na Instagramie na profilu @smaki_poludnia.pl.
 12. Jeżeli po wyborze Zwyciężczyni/zcy okaże się, że nie spełniał/a on/a kryteriów do udziału w Konkursie lub odbioru nagrody, Organizatorzy mogą (ale nie są zobowiązani) przyznać przypadającą jej/mu nagrodę innej/mu Uczestniczce/kowi. W przypadku podjęcia decyzji o przyznaniu Nagrody innej/mu Uczestniczce/kowi, Organizatorzy zwołają ponownie Jury, które wyłoni kolejną najlepiej wykonaną odpowiedź konkursową spośród wszystkich przesłanych.
 13. Uczestniczka/k może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie Organizatorom wiadomości mailowej na adres mailowy: biuro@sweetsland.pl ze stosowną informacją. Nie dotyczy to zwycięskich Uczestniczek/ków, które/zy odebrali Nagrodę. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Organizatorzy niezwłocznie usuną dane osobowe osoby rezygnującej z uczestnictwa w Konkursie udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu, jak również wszelkie odpowiedzi konkursowe zgłoszone przez taką/iego Uczestniczkę/ka.
 14. Wyniki zostaną ogłoszone maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od momentu zakończenia Konkursu w Insta Stories na profilu @smaki_poludnia na Instagramie. Kontakt ze zwyciężczyniami/zcami, po ogłoszeniu wyników, nastąpi poprzez wiadomości prywatne na Instagramie.

NAGRODY

29.Nagrodami w Konkursie są 2 ZESTAWY produktów oferowanych przez sklep Delikatesy Włoskie (specyfikacja produktów jakie znajdują się w zestawach została podana w poście konkursowym)

 1. Zwyciężczyni/zcy nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową oraz rezygnacja z części Nagrody, gdyż jest to równoznaczne z rezygnacją z całości z Nagrody. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz innych osób trzecich.
 2. Zwyciężczyni/zca jest zobowiązana/y udzielić Organizatorom informacji koniecznych do wykonania ciążących na nich w związku z przyznaniem Nagrody zobowiązań o charakterze podatkowym. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wstrzymania się z wydaniem Nagrody do chwili udzielenia im informacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 3. Informacja o wygranej zostanie przekazana Zwyciężczyni/zcy w wiadomości prywatnej oraz pod Postem Konkursowym w Serwisie Instagram® na profilu @smaki_poludnia w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od momentu zakończenia Konkursu.
 4. @smaki_poludnia poprosi o przesłanie informacji niezbędnych do wydania Nagrody, do przekazania których Zwyciężczyni/zca Konkursu, jest zobowiązana/y za pośrednictwem wiadomości prywatnej w portalu Instagram® @smaki_poludnia, zgodnie z punktem 37 poniżej.
 5. Zwyciężczyni/zca jest zobowiązana/y przesłać, za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Instagram® @smaki_poludnia w terminie do 7 dni od otrzymania wiadomości od @smaki_poludnia informacje niezbędne w celu wydania Nagrody przez Organizatorów, tj. imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres do korespondencji, na który ma zostać przesłana Nagroda.
 6. Nagroda zostanie wysłana Zwyciężczyni/zcy Konkursu w terminie maksymalnie do 14 dni od daty otrzymania od Zwyciężczyni/zcy danych, o których mowa w pkt. 37 powyżej.
 7. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej (InPost – paczkomaty) na adres podany przez Zwyciężczynię/zcę. Zwyciężczyni/zca jest zobowiązana/y do podania aktualnego adresu (numeru paczkomatu) do korespondencji na terenie Polski, na który ma zostać przesłana Nagroda, a w przypadku jego zmiany – do niezwłocznego poinformowania Organizatora o tym fakcie. Zaniechanie tego obowiązku lub podanie błędnego adresu, powodujące brak możliwości przesłania Nagrody, powoduje utratę prawa Zwyciężczyni/zcy do Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji Zwyciężczyni/zcy oraz za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych.
 8. Oprócz sytuacji opisanej w ust. powyżej, Zwyciężczyni/zca traci prawo do nagrody w następujących sytuacjach:

 

 1. w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania Nagrody,
 2. w przypadku nieotrzymania przez Organizatora danych, o których mowa w pkt. 37 w ciągu 14 dni od daty powiadomienia tj. wysłania informacji o wygranej w formie wiadomości prywatnej.

 

 1. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.

 

PRAWA DO ZDJĘĆ I WIZERUNKU

 

 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestniczka/k jednocześnie oświadcza, że jest wyłączną/ym twórczynią/cą odpowiedzi konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.) oraz że 5 przysługują jej/mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do odpowiedzi konkursowej. Uczestniczka/ik zapewnia, iż odpowiedź konkursowa nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.
 2. W sytuacji, gdy którekolwiek z powyższych oświadczeń Uczestniczki/ka okaże się być niezgodne z prawdą, Uczestniczka/k (w tym Zwyciężczyni/zca), ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatorów w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatorów do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatorów odpowiedzi konkursowej. Uczestniczka/k zobowiązana/y jest zwolnić Organizatorów od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym oświadczeniem, o którym mowa powyżej, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw, a także naprawić szkody i zwrócić koszty poniesione przez Organizatorów w związku z takimi roszczeniami osób trzecich. W przypadku, gdyby zwolnienie Organizatorów od odpowiedzialności było niemożliwe ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub okolicznościach danej sprawy było niecelowe – Uczestniczka/k Konkursu pokrywa wszelkie udokumentowane koszty, jakie ponieśli Organizatorzy w związku z roszczeniami osób trzecich.
 3. Z chwilą wydania Nagrody w Konkursie, Zwyciężczyni/zca przenosi na Organizatorów majątkowe prawa autorskie do treści swojej odpowiedzi konkursowej jako utworu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
  2. zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  3. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
  4. rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt a) – c) – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych, e) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, f) wykorzystanie w utworach multimedialnych, g) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, h) wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów marketingowych, promocyjnych i reklamy, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.

 

 1. Ponadto Zwyciężczyni/zca przenosi na Organizatorów prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań odpowiedzi konkursowej jako utworu na powyższych polach eksploatacji. Dodatkowo zezwala Organizatorom na oznaczanie utworów imieniem, nazwiskiem czy pseudonimem oraz na udostępnianie ich anonimowo.
 2. Z tytułu przeniesienia praw autorskich i innych praw do nagrodzonej odpowiedzi konkursowej Zwyciężczyni/zcy nie przysługuje dodatkowe, poza otrzymaną Nagrodą, wynagrodzenie lub jakiekolwiek inne roszczenia względem Organizatorów lub osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.

 

 

DANE OSOBOWE

 

 1. Dane osobowe pozyskiwane w związku z przeprowadzeniem Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 2. Współadministratorami danych osobowych Uczestniczki/ka są Organizatorzy.
 3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatorów prosimy o kontakt pod adresem email: biuro@sweetsland.pl
 4. W związku z uczestnictwem w Konkursie, Organizatorzy będą przetwarzać następujące dane osobowe Uczestniczek/ków:

 

 1. wszelkie dane osobowe zawarte w odpowiedzi konkursowej Uczestniczki/ka, obejmujące w szczególności nazwę profilu Uczestniczki/ka na Instagramie (która może być co najmniej w części tożsama z imieniem i/lub nazwiskiem) oraz wizerunek Uczestniczki/ka (stanowiący zdjęcie profilowe Uczestniczki/ka w serwisie Instagram) będzie przetwarzany poprzez upublicznienie na profilu @smaki_poludnia w serwisie Instagram / Facebook. Upublicznienie odpowiedzi konkursowej w sposób opisany powyżej następowało będzie automatyczne i wynika z odpowiedzi na posta konkursowego na profilu instagramowym Organizatora . Przetwarzanie przez nas ww. danych osobowych związanych z odpowiedzią konkursową Uczestniczki/ka będzie się odbywało na podstawie zgody Uczestniczki/ka, która wyrażana jest poprzez udzielenie odpowiedzi na Posta Konkursowego na profilu Instagram. Dane osobowe Uczestniczki/ka opisane powyżej będą przetwarzane przez Organizatorów w ten sposób dla celów przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwyciężczyń/zców, a także – przez czas nieoznaczony, lecz nie dłużej niż do chwili wycofania przez Uczestniczkę/ka zgody – w celu publikacji pracy konkursowej na naszym profilu w serwisie Instagram / Facebook.
 2. dodatkowo, w przypadku nagrodzonej odpowiedzi konkursowej Uczestniczka/k zostanie poproszony o podanie następujących danych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres do wysyłki – dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu dostarczenia Nagrody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 

 1. Organizatorzy nie zamierzają przekazywać danych osobowych Uczestniczki/ka poza obszar Unii Europejskiej. Aczkolwiek z uwagi na to, że konkurs jest organizowany z wykorzystaniem serwisu Instagram, zastosowanie znajdują również zasady zawarte w Regulaminem i Polityce Prywatności Instagram (https://help.instagram.com/519522125107875).
 2. Dane osobowe Uczestniczki/ka będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich przetwarzania. W przypadku danych osobowych zawartych w odpowiedzi konkursowej, będą one udostępniane wraz z odpowiedzią konkursową na profilu @smaki_poludnial na Instagramie do czasu wycofania zgody. W przypadku roszczeń, dane osobowe Uczestniczki/ka będą przetwarzane do momentu przedawnienia tych roszczeń, 7 wynikającego z Kodeksu cywilnego. Po upływie tych terminów dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
 3. Uczestniczce/kowi Konkursu, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Uczestniczce/kowi przysługuje także prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, aczkolwiek nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. W przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień prosimy o kontakt pod adresem biuro@sweetsland.pl. Uczestniczce/kowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. W każdym momencie Uczestniczka/k ma prawo wycofać swoje zgłoszenie, co będzie równoznaczne z wycofaniem zgody na przetwarzanie danych. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestniczki/cy winny/i zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu oraz nie później niż̇ do 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego).
 6. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię̨, nazwisko, adres do korespondencji oraz dokładny opis, uzasadnienie reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się Organizatorów.
 7. Reklamacje rozpatrywane będą̨ pisemnie w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków Uczestniczki/ka oraz zasad uczestnictwa w Konkursie. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną̨ zamieszczone na stronie profilu instagramowym @smaki_poludnia w taki sposób, że każdy Uczestniczka/k będzie miał do niego dostęp.
 2. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatorów (Moderatorzy) mogą wykluczyć Uczestniczkę/ka na każdym etapie Konkursu.
 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.delikatesywloskie.pl
Cart Menu Button Image0Left Menu Icon
Your Cart